П Р О Т О К О Л

№ 1

Днес, 27.02.2016 година се проведе заседание на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия – гр. Сливен.

На заседанието присъстваха:

Адв. Лиляна Стамова – Председател на ДС

Адв. Дора Славова– член на ДС

Адв. Динко Иванов – член на ДС

Адв. МинкоСтефанов– член на ДС

Адв. Христина Чолакова – член на ДС

Адв. Юрий Янков– член на ДС

Адв. Таня Долапчиева – член на ДС.

Заседанието се проведепри следния

Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Избор на Заместник председател на Дисциплинарния съд при АК –Сливен;

2. Избор на състави на Дисциплинарния съд при АК – Сливен;

3.Утвърждаване на дневници за работа на Дисциплинарен съд при АК- Сливен.

Попърва точкаот дневния ред, за Заместник председател на ДС бе предложен адв. Динко Иванов.

Направеното предложение бе предложено на гласуване, в резултат на което ДС, единодушно

Р Е Ш И:

1. Избира за Заместник Председател на ДС при АК – Сливен – адвокат Динко Иванов.

Повтора точкаот дневния ред, постъпиха предложения за определяне на следните три състава, а именно:

І-ви състав да се състои от: адв. Владимир Михайлов, адв. Динко Иванови адв. Дора Славова, като за Председател на този състав бе предложен адв. Дора Славова.

ІІ-ри състав да се състои от адв. Таня Долапчиева, адв. Христина Чолакова и адв. Минко Стефанов, като за Председател на този състав бе предложен адв. Минко Стефанов.

ІІІ-ти състав да се състои от: адв. Тодор Чакъров,адв. Юрий Янкови адв. Евгени Минчев, като за Председател на този състав бе предложен адв. Юрий Янков.

Направеното предложение бе предложено на гласуване, в резултат на което ДС, единодушно

Р Е Ш И:

2.Избира ТРИ СЪСТАВА на Дисциплинарния съд, както следва:

І-ви състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ адв. Дора Славова,ЧЛЕНОВЕ: адв. Владимир Михайлов и адв. Динко Иванов;

ІІ-ри състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ адв. Минко Стефанов, ЧЛЕНОВЕ: адв. Таня Долапчиева, адв. Христина Чолакова.

ІІІ-ти състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Юрий Янков,ЧЛЕНОВЕ: адв. Тодор Чакъров и адв. Евгени Минчев.

По точка трета: Предложени бяха образци на книгите, които следва да се водят в ДС: дневници за делата, азбучник, срочна книга, книга за предаване/приемане/ в архив на делата, архивна книга и книга за входяща и изходяща кореспонденция Присъстващите се запознаха с предложените образци и взеха, единодушно

Р Е Ш Е Н И Е :

УТВЪРЖДАВА представените образци на книгите, които следва да се водят в ДС Сливен.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1……………………/адв.Л.Стамова/

2.…………………../адв.Д.Иванов/

3……………………/адв.Д.Славова/

4……………………/адв.М.Стефанов/

5……………………/адв.Юрий Янков/

6……………………./адв.Хр.Чолакова/

7. ……………………/адв.Т.Долапчиева