КОНТРОЛЕНСЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ –СЛИВЕН8800, гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” № 2, ст.100, тел.факс: 044/622602


ПРОТОКОЛ№ 1


Днес 15.02.2016 година се проведе заседание на Контролния съвет избран на Общо събрание на Адвокатска колегия – Сливен. На заседанието присъстваха: Тодор Костов – Председател САК, Людмила Дякова, Марияна Грунова, Петя Петкова, Дочка Добрева - всички новоизбрани членове на КС при АК – Сливен.По извинителни причини на заседанието не присъства новоизбрания член на КС – Магдалена Данчева.Заседанието се проведе при следния,


Д Н Е В Е НР Е Д :


1.Избор на председател на КС при АК – Сливен.


Адв. Т.Костов: На ОС на колегията проведено на 30 януари 2016 г. и допълнителен избор за членове на КС са избрани нови членове на КС при АК – Сливен. На основание чл. 94 ал.4 от Закона за адвокатурата, следва да бъде избран председател на КС.Марияна Грунова направи предложение за председател да бъде избрана адвокат Людмила Дякова, тъй като тя отговаря на изисквания на чл.94 ал.2 – притежава необходимия адвокатски и юридически стаж.Направеното предложение беше одобрено единодушно и КСРЕШИ :


ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на КС при АК– Сливен адвокат ЛЮДМИЛА АТАНАСОВА ДЯКОВА.


ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НАКОНТРОЛЕН СЪВЕТ при АК –СЛИВЕН:


1.…………………………/адв.Л.Дякова/


2.…………………………/адв. П.Петкова/


3.…………………………/адв.Д.Добрева/


4.………………………../адв.М.Грунова/